Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Privacy

Privacyverklaring NEERVOORT mediation arbitrage

Dit is de privacyverklaring van NEERVOORT mediation arbitrage gevestigd te Amsterdam. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die deze website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kun jeinformatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact  opnemen via telefoon: 0653202437 of neervoort@conflictoplossen.nl. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als u je de klacht liever niet bij mij indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als mediator ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ik zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken ik?

Mediationdossier

Indien je mij een opdracht verstrekt, verwerk ik jouw persoonsgegevens die welke de andere partij(en)  mij verstrekken. Dit zijn in ieder geval je contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien je mij een opdracht  verstrekt, verwerken ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ikverricht. Naast je contactgegevens gaat het om je bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien je contact met mij opneemt via per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die je verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je mij verstrekt) en de reden waarom je contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken ik persoonsgegevens?

Mediationdossier

Ik gebruikt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij je om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Je geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als je deze toestemming niet wilt geven kunt je helaas geen gebruik maken van mijn diensten als mediator, omdat ik de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Je heeft het recht om je toestemming weer in te trekken. Ik mag dan geen gegevens meer van jeverwerken. Ik  kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor je verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die je hebt verstrekt, gebruik ik om mijn werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die je aan ons verstrekt gebruik ik om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Mediationdossier

Ik bewaar het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien dik van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Ik bewaar mijn administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ikr verstuurt of ontvang, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door mijn ICT provider.
Indien je, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen mij indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin je persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Je gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Ik verstrek je gegevens verder niet aan derden tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht ik onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen.

Versie januari 2023

ZAKELIJK GESCHIL OPLOSSEN?